Tájékoztató a szakdolgozat benyújtásáról a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében

2022.04.05.
Tájékoztató a szakdolgozat benyújtásáról a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében

A szakdolgozatokat a Neptunba kell feltölteni, és a bírálati folyamat is a Neptunban zajlik. A szakdolgozatok benyújtásának határideje lent található.

Ha Ön egyidejűleg több szakon is folytat vagy abszolutóriummal befejezett tanulmányokat, akkor először ki kell választania a Neptunban bal oldalon felül azt a képzést, amihez a szakdolgozatát fel akarja tölteni. Ez után a Tanulmányok > Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontban látható a megfelelő képzéshez rendelt szakdolgozat sora. Ha az adott képzésen több szakdolgozatot kell benyújtani (pl. a pszichológia MA vagy a tanárképzés esetében), ezek a dolgozatok címük alapján külön soron, eltérő feltöltési határidővel jelennek meg.

A „Szakdolgozat feltöltése” gombbal kezdhető meg a feltöltési művelet. A szakdolgozati dokumentum feltöltésekor meg kell adni:

 • a szakdolgozat végleges címét (ezt követően a Tovább gombra kell kattintani, és a következő ablakban adhatók meg a további adatok),
 • kulcsszavakat (a szakdolgozat azon legfontosabb kifejezéseit, amelyek a könyvtári keresést segíthetik),
 • a szakdolgozat kivonatát (néhány bekezdésben összefoglalva a dolgozat lényegi tartalmát).

A szakdolgozatot az összes mellékletével, a csatolt nyilatkozatokkal és igazolásokkal együtt egyetlen pdf fájlban vagy – több fájl esetén – egy zip fájlformátumban tömörített fájlban kell feltölteni. A feltölthető fájl(ok) mérete mind a pdf, mind a zip, külön-külön max. 204,8 MB lehet. (A fájlok zip formátumba való tömörítéséhez segítséget találhat például a következő oldalon: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/14200/windows-compress-uncompress-zip-files.)

A szakdolgozathoz kapcsolódó, kötelező dokumentumok (a szükséges formanyomtatványok letölthetők a https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/urlapok oldalról):

 • eredetiségnyilatkozat: a nyilatkozatot aláírni nem szükséges, a nyilatkozat szövegét a saját adataival kitöltve a szakdolgozatba szövegként is be lehet illeszteni, vagy külön dokumentumként a szakdolgozathoz is lehet csatolni (pdf-ben vagy a dolgozattal együtt zip fájlban);
 • szakdolgozati konzultáció igazoló lapja: igazolásként elfogadható a témavezető ímélben tett nyilatkozata is. (Nem kötelező igazolólap feltöltése a portfólió típusú szakdolgozatok esetében, illetve a szakirányú továbbképzési szakok legtöbbjén. A szakirányú továbbképzések közül csak a fejlesztőpedagógus, a szexuálpszichológiai szakpszichológus, a tanácsadó szakpszichológus, valamint a pedagógus szakvizsga pénzügyi modulja esetében kötelező a konzultáció igazoló lapja.) A sportmenedzser MSc szakon a sikeres témavédést is ezen a lapon igazolja a témavezető.

A mellékletek esetleges hiánya nem akadályozza a szakdolgozat feltöltésének folyamatát. A mellékleteivel együtt a szakdolgozat a „+ Fájl feltöltése” gombbal tölthető fel a Neptunba, majd a feltöltést le kell zárni a műveletek mentésével, bal oldalon alul a „Fájlok mentése” gombbal. FIGYELEM! A lezárás után már nem módosítható a végleges cím, noha új dolgozat még feltölthető.

Titkosítás. FIGYELEM! A titkosítás szabályai ettől a tanévtől megváltoztak. A HKR vonatkozó szabályai lent, külön cím alatt találhatók. Aki a szakdolgozat titkosítására engedélyt kapott, mert a szakdolgozat üzleti titkot vagy személyes, egészségügyi stb. (különleges) adatot tartalmaz, a feltöltés során be kell jelölje a „Titkos” jelölőnégyzetet. A szakdolgozattal együtt, ha ez szükséges, kell feltöltenie a titok jogosultjának, illetve a személyes adat érintettjének hozzájárulását is az adatkezeléshez. Ha az adott szakterületen nem szükséges, vagy kifejezetten tilos a beleegyező nyilatkozat feltöltése, akkor természetesen enélkül töltendő fel a szakdolgozat.  (Nem szabad azonban az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó, a minősített adat védelméről szóló, 2009. évi CLV. törvény  hatálya alá eső szakdolgozati dokumentumot feltölteni, azt hagyományos formában, papíron kell benyújtani, aminek kezelése ügyében keresse a Tanulmányi Irodát a ppkto@ppk.elte.hu ímélcímen.).

A feltöltött szakdolgozati fájl a megadott feltöltési határidőig módosítható a régi fájl törlésével és új pdf vagy .zip dokumentum feltöltésével. A törlés a fájlnév sorának végén található + jelre kattintva lehetséges. A határidő után nincs lehetőség feltöltésre. Azoknak a hallgatóknak, akiknek a Tanulmányi Bizottság a hallgató egyedi kérelmére engedélyezi a határidő meghosszabbítását, a Tanulmányi Iroda egyedileg módosítja a Neptunban a feltöltési határidőt.

A szakdolgozat bírálója a Neptunba tölti fel majd a bírálatot, a hallgató is onnan ismerheti meg azt. A bírálat feltöltéséről a hallgató külön értesítést kap a Neptunon keresztül.

Kérdések – válaszok

 • Meddig kell feltölteni a szakdolgozatot? – A szakdolgozatok általános benyújtási határideje az őszi félévben november 20., a tavasziban április 20. Egyes szakok esetében az ettől eltérő határidőkről itt fentebb, A SZAKDOLGOZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE cím alatt tájékozódhat. A határidőn mindig az adott napon 23:59:59 értendő.
 • A Szakdolgozati konzultációs lapot hogyan adjam le a témavezető aláírása nélkül? – A szakdolgozati konzultáció igazoló lapját helyettesítheti a témavezető ímélje is, amiben arról nyilatkozik, hogy a hallgató részt vett a szükséges konzultációkon, és hozzájárul a szakdolgozat benyújtásához. A nyilatkozatot – függetlenül attól, hogy az az eredeti nyomtatvány-e vagy a témavezető ímélje – be kell csomagolni a szakdolgozattal együtt a tömörített zip fájlba. Egyes szakirányú továbbképzések esetében – ahogy az fönt szerepel – nem kötelező melléklet az igazolólap.
 • Az Eredetiségnyilatkozat jó lesz géppel kitöltve? – Igen, és aláírás nélkül is beilleszthető a szakdolgozatba vagy becsatolható a zip fájlba.
 • Hogyan adjam le a szolgálati titkot tartalmazó szakdolgozatomat? – Az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó szakdolgozatot a Neptunba feltölteni nem kell, személyesen nyújtható be a Tanulmányi Iroda ügyfélszolgálatán félfogadási időben, [link: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/elerhetosegek_th] vagy postán, tértivevénnyel kell megküldeni a Tanulmányi Hivatal címére két kinyomtatott példányban, továbbá csatolva fájlban, adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrájvon) – már ha tényleg szolgálati titkot tartalmaz. Mielőtt kinyomtatja a szakdolgozatot, érdemes mérlegelni, hogy valóban a minősített adat védelméről szóló, 2009. évi CLV. törvény  hatálya alá eső tartalomról van szó a szakdolgozatában, nemzeti minősített adatokról vagy külföldi minősített adatokról. Az, hogy valaki a szakdolgozatának kutatását pl. valamely fegyveres testület állományának körében végzi, még nem minősül feltétlenül szolgálati titoknak, csak "egyszerű" személyes adatok használatának, aminek minősítéséhez elégséges a "Titkos" jelölőnégyzet kipipálása a Neptunban, és így értelemszerűen a Neptunban adható le a szakdolgozat. Mindez annak ellenére is akár, ha a titkosítási engedélyben a megadott jogcímként – esetleg tévesen – a "szolgálati titok" volt feltüntetve. A titkosításra vonatkozó szabályokat ld. alább, külön cím alatt.
 • Mit tegyek, ha én már egy korábbi félévben leadtam a szakdolgozatomat, csak nem záróvizsgáztam akkor? – Ha a szakdolgozatát elektronikusan, a Neptunban adta be, akkor azt a Neptun tárolja, így azt bírálatával együtt a záróvizsga bizottsága is látja, egyéb teendője nincsen. Ha a szakdolgozatát 2020 előtt, még papíron nyújtotta be, akkor a szakdolgozatot elektronikus formában fel kell töltenie a Neptunba a fenti leírásnak megfelelően, hogy a bírálatát és a záróvizsgán való elérhetőségét a Neptunban lehessen biztosítani.
 • Hibás fájlt töltöttem föl / módosítottam még határidő előtt a már föltöltött szakdolgozatomon. Mit csináljak? – Törölje a hibás/módosítandó fájlt, és töltse fel újból a jó/javított szakdolgozatát. A feltöltési határidőig akárhányszor feltöltheti újból a szakdolgozatot. Vigyázzon, az utolsó mindenképpen a jó legyen, mert a határidő után már nincs lehetőség a cserére.
 • Pszichológia szakon a páciensek beleegyező nyilatkozatát fel kell töltsem a szakdolgozattal? – A beleegyező nyilatkozatokat a Pszichológiai Intézetben a kialakult rendnek megfelelően, külön gyűjtik, a szakdolgozattal feltölteni ezeket nem kell.
 • Meddig vonhatom vissza a szakdolgozatomat, ha mégsem akarok záróvizsgázni? – A Neptunba feltöltött szakdolgozat nem vonható vissza, függetlenül attól, hogy a hallgató záróvizsgázik-e abban a vizsgaidőszakban.

A szakdolgozatok benyújtásának határideje

 

őszi félév

tavaszi félév

általános határidő: 

november 20.

április 20.

az általános határidőtől eltérő esetek:

 • a pszichológia MA szakon az alkalmazott szakdolgozati rész
 • a coach-üzleti edző szakirányú továbbképzési szakon a szakdolgozat,
 • a mentortanár-képzés, a módszertani  szaktanácsadó  a  tehetséggondozásban, a pedagógus szakvizsga, valamint a közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakokon a portfólió,
 • az Ftv. szerinti, kifutó tanári mesterszakon a tanári szakdolgozat portfólió része

december 15. 

május 15.

 • a pszichológia BA szakon a portfólió

január 2.

június 2.


A titkosítás szabályai a HKR-ben

HKR 80. §

(1) A 77–79. §-ban és 82/A. §-ban foglaltakat titkosított szakdolgozat esetén a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A szakdolgozat csak indokolt esetben tartalmazhat olyan adatot, amely a titkosítására okot ad. Ha a szakdolgozat a titkosításra okot adó adat nélkül is értelmezhető (pl. a személyes adat anonimizálható), akkor ilyen adat alkalmazásának helye nincs.

(3) A témavezető feladata a hallgató segítése a (2) bekezdés szerinti szakdolgozat kialakításában, illetve az indokolt titkosítás megállapításában. A hallgató feladata a titkosított szakdolgozathoz szükséges engedélyek, hozzájárulások benyújtást megelőző beszerzése.

(4) A szakdolgozat titkosítandó, ha az

a) üzleti titkot tartalmaz,
b) minősített adatot tartalmaz,
c) szabadalmat, találmányt tartalmaz,
d) harmadik személy személyes adatát tartalmazza,
e) az Egyetem üzleti érdekét érinti.

(5) A szakdolgozat titkosítását a hallgató bejelenti, vagy a témavezető, záróvizsga-bizottság elnöke elrendelheti.

(6) A titkosított szakdolgozat elektronikus jelszóval ellátott védelemmel nyújtandó be, a jelszó a titok megismerésére jogosultak részére adható át.

(7) A titkosított szakdolgozat megvédésén csak az értékelő bizottság, a témavezető és a hallgató, tanárképzés esetén továbbá a szakmódszertani oktató lehet jelen.

(8) A titkosított szakdolgozat nem kerül átadásra az Egyetemi Könyvtár részére.

80/A. §

Az üzleti titkot tartalmazó szakdolgozathoz – ha a kar a titok jogosultjával nem kötött erre vonatkozó megállapodást – a hallgatónak be kell nyújtania az üzleti titok jogosultjának hozzájárulását. A hozzájárulásnak tartalmaznia kell legalább a témavezető, bírálók és záróvizsga-bizottság tagjainak szóló betekintési jogot is. Ennek hiányában a szakdolgozat nem nyújtható be.

80/B. §

(1) A minősített adatot tartalmazó szakdolgozathoz a hallgatónak be kell nyújtania a minősített adathoz való megismerési engedélyt. Az engedélynek tartalmaznia kell legalább a témavezető, bírálók és záróvizsga-bizottság tagjainak szóló hozzáférést is. Ennek hiányában a szakdolgozat nem nyújtható be.

(2) Ha a hallgató nem jelentette be a szakdolgozata titkosságát, de a témavezető vagy más személy észleli, hogy az minősített adatot tartalmaz, a hallgatót – a témavezetőn keresztül – felhívja a megismerési engedély beszerzésére. Az ilyen szakdolgozat jelszóvédelméről az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben gondoskodni kell.

(3) Ha a szakdolgozatban olyan adat keletkezett, amelynek minősítése indokolt lehet, a témavezető vagy a záróvizsga-bizottság elnöke a minősítéssel védhető közérdekre történő hivatkozással, a minősítési szint és érvényességi időre tett javaslatával, valamint az indokolással együtt haladéktalanul minősítési javaslatot terjeszt elő a jogi és igazgatási vezető részére. A jogi és igazgatási vezető egyetértése esetén az Egyetem nevében a minősítő szerv felé továbbítja a javaslatot. A minősítési döntésig a szakdolgozat titkosítandó, az ügymenet nyugszik, a szakdolgozat jelszóvédelméről az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben gondoskodni kell. Ha az adat nem kerül minősítésre, a témavezető gondoskodik a szakdolgozat titkosításának feloldásáról.

80/C. §

(1) A szabadalmi bejelentéssel érintett adatot tartalmazó szakdolgozathoz a szabadalmi bejelentés közzétételét megelőzően a hallgatónak be kell nyújtania a találmány feltalálójának a hozzájárulását a szabadalomba való betekintésre. A hozzájárulásnak tartalmaznia kell legalább a témavezető, bírálók és záróvizsga-bizottság tagjainak szóló betekintési jogot is. Ennek hiányában a szakdolgozat nem nyújtható be.

(2) A szabadalmi bejelentés közzétételét a hallgató köteles bejelenteni a témavezetőnek. A témavezető gondoskodik a szakdolgozat titkosításának feloldásáról.

80/D. §

(1) A harmadik személy személyes adatát tartalmazó szakdolgozathoz a hallgatónak be kell nyújtania a személyes adat érintettjének hozzájárulását. A hozzájárulásnak tartalmaznia kell legalább a témavezető, bírálók és záróvizsga-bizottság tagjainak szóló betekintési jogot is. Ennek hiányában a szakdolgozat nem nyújtható be.

(2) Ha a hallgató nem jelentette be a szakdolgozata titkosságát, de a témavezető vagy más személy észleli, hogy az személyes adatot tartalmaz, a hallgatót – a témavezetőn keresztül – felhívja a hozzájárulás beszerzésére. Az ilyen szakdolgozat jelszóvédelméről az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben gondoskodni kell.

(3) A tanárképzésben a portfóliót minden esetben titkosítottként kell kezelni a Tanulmányi Rendszerben.

80/E. §

(1) Ha a szakdolgozat az Egyetem üzleti érdekeltségi körébe tartozó adatot tartalmaz, az Egyetem szervezeti egysége kezdeményezi a témavezetőn keresztül a szakdolgozat titkosítását. Ez esetben a témavezető tájékoztatja a hallgatót és gondoskodik a szakdolgozat jelszóvédelméről az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján titkosított szakdolgozat Elektronikus Tanulmányi Rendszerből való törlését megelőzően a témavezető gondoskodik a szakdolgozatnak a titkosítást kezdeményező szervezeti egysége vezetőjének való eljuttatásáról.