Szakdolgozati témabejelentés határidejének változása

Tájékoztatjuk hallgatóinkat arról, hogy a szakdolgozatok témabejelentésének határideje június 15-ére módosul a jelenlegi, nehezített tanulmányi ügyintézési lehetőségek miatt. A témabejelentőt nem papíron, hanem elektronikusan kell majd benyújtani, ennek a módjáról és feltételeiről rövidesen tájékoztatjuk az érintetteket.

A szakdolgozati témabejelentés szabályai

HKR
76. §
(5) A hallgatónak a szak képzési és kimeneti követelményei által meghatározott kereteken belül kell szakdolgozati témát választani.

77. §
(1) A szakért felelős oktatási szervezeti egységek (intézet, tanszék) minden tanév/félév kezdetéig kötelesek szakdolgozati témákat felajánlani a hallgatóknak.
(2) A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető segíti. Témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet.
(2a) Az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakok esetében a szakdolgozat témavezetője lehet:
a)    az Egyetem teljes vagy részfoglalkozású oktatója, beleértve a gyakorlóiskolai vezetőtanárokat is, vagy
b)    pedagógus-, vagy pedagógia, vagy pszichológia szakos végzettséggel rendelkező, közoktatással összefüggő szakterületen dolgozó más szakember.
(3) A szakdolgozat témáját a hallgató az (1) bekezdésben jelzett oktatási szervezeti egység által felajánlott témák közül vagy a témavezetővel, illetve annak hiányában a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjével egyeztetve választja.
(4) A témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között
a)    az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 6 hónapnak,
b)    az osztatlan képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie.
(5) Az illető oktatási szervezeti egység a szakdolgozat témavezetésének elvállalásához ennél hosszabb határidőt is megszabhat. Ezt azonban a téma meghirdetésekor időben közzé kell tenni.
(6) A szakdolgozat témáját, témavezetőjét a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetője, illetve megbízottja (intézetigazgató, tanszékvezető, programvezető), az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszak esetén a szakfelelős, illetve megbízottja hagyja jóvá írásban 1 hónapon belül, az esetleges titkosság engedélyezésével együtt.
(7) Az egyes tanszékek – az Egyetem oktatói, tudományos kutatói közül – szakdolgozati referenst is kijelölhetnek, akinek feladata a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a hallgatók tájékoztatása.
(8) A hallgató jogosult a szakdolgozat témáját megváltoztatni, de a változtatás időpontja és a záróvizsga-időszak kezdete között
a)    az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 4 hónapnak,
b)    az osztatlan képzés esetén legalább 8 hónapnak,
kell eltelnie. A szakfelelős ezt az időtartamot szükség esetén a (4) bekezdésben meghatározott időtartamra meghosszabbíthatja.
(9) A hallgató második és minden további témaváltoztatása esetén, valamint a hallgatói jogviszony megszűnését követően az Egyetem témavezetőt nem köteles biztosítani.
(10) A jóváhagyott témát és témavezetőt a kari TH-n be kell jelenteni.

412. §
(1) A szakdolgozat témabejelentésének határideje figyelemmel a jelen szakaszban foglalt kivételekre
a)    alapképzés és szakirányú továbbképzés esetén a (3) bekezdésben foglaltak kivételével
–    a tavaszi félévi záróvizsgához október 15.,
–    az őszi félévi záróvizsgához május 15.;
b)    mesterképzés esetén, beleértve az osztatlan mesterképzést is, a c) és d) pontban foglaltak kivételével
–    a tavaszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben május 15.,
–    az őszi félévi záróvizsgához a megelőző tanévben október 15.
c)    az interkulturális pszichológia és pedagógia vagy a társadalmi befogadás szak esetén
–    a tavaszi félévi záróvizsgához október 15.,
–    az őszi félévi záróvizsgához május 15.
d)    pszichológia mesterszakon
–    a 2015-ig érvényes követelmények, valamint a 2016-tól érvényes követelmények szerinti diplomamunka kutatási részének esetén a b) pontban foglaltak szerint,
–    a 2016-tól érvényes követelmények szerinti diplomamunka alkalmazott részének vonatkozásában a záróvizsga félévében a szorgalmi időszak második hetének péntekéig.
(2) Az oktatási szervezeti egység által a szakdolgozat témavezetésének elvállalásához megszabott,
az (1) bekezdésben foglaltaknál hosszabb határidőt a TH teszi közzé az illető oktatási szervezeti egység értesítése alapján.
(3) Nem tanári szakos, portfólió típusú szakdolgozat esetén – amennyiben e követelményt az adott szak tanterve kötelezően írja elő – a hallgatónak szakdolgozati témát választania nem kell, témavezető felkérése nem kötelező, így a témabejelentésre sem kerül sor.
(4) A hallgató által benyújtott témabejelentésen szerepelnie kell a témavezető nyilatkozatának a témavezetés vállalásáról, valamint a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetője, illetve megbízottja jóváhagyásának.

 


2020.05.08.