Minőségirányítási Bizottság

A Minőségirányítási Bizottság a kar minőségügyi testülete. Elnöke a Kar minőségirányítási vezetője, akit a dékán javaslatára a Kari Tanács választ meg. A Bizottságba egy-egy tagot a Kar intézeteinek igazgatói, egy tagját a Kar oktatást-kutatást támogató munkatársai közül – az érintett hivatalvezetőkkel történő konzultáció alapján – a dékán, egy tagját a Kari Könyvtár vezetője, egy-egy további tagját a Hallgatói Önkormányzat, valamint a Doktorandusz Önkormányzat delegálja. A Bizottság tagjai továbbá a dékáni vezetés önálló nevesített hatáskörrel rendelkező tagjai (dékánhelyettesek, dékáni biztosok).

Kari minőségirányítási vezető: A dékán javaslatára a kari tanács által választott személy, aki felelős a minőségügyben érintett vezetők és a minőségügyi testület munkájának összehangolásáért, a minőségpolitikai célok konkrét megvalósításának megszervezéséért a dékánnal egyeztetésben.

Minőségügyi testület: évente meghatározza a pontos minőségcélokat, megvizsgálja teljesülésüket, szükség szerint átdolgozza a koncepciót. Tagjain keresztül bevonja az egyes intézetek, tanszékek és további érintett egységek szakmai munkatársait.

A Bizottság hatásköre

  • a minőségirányítási rendszer három pillérje működésének összehangolása,
  • a minőségirányítási rendszer általános kereteinek, elveinek kialakítása és felülvizsgálata,
  • rövid- (tárgyévet követő év) és középtávú (öt év) minőségcélok megfogalmazása, teljesülésük monitorozása, értékelése,
  • a célok megvalósításán dolgozó munkacsoportok létrehozása, munkájuk támogatása,
  • a kari minőségpolitika fejlesztése,
  • a kari minőségügyi rendszer működésének ellenőrzése, szükség esetén beavatkozási javaslatok megfogalmazása a dékán vagy a Kari Tanács számára,
  • eljárás minden olyan ügyben, amelyet kari vagy egyetemi szabályzat a kari minőségügyért felelős testület feladat- és hatáskörébe utal.

Ügyrend

A Minőségirányítási Bizottság ügyrendje

A Bizottság beszámolói

2015-2018
2019
2020
2021
2022

A kar minőségügyeiről bővebben