Neveléstudományi Doktori Iskola

Neveléstudományi Doktori Iskola

A neveléstudományok terén doktori képzés a bolognai rendszerű felsőoktatási szerkezetben 1993-tól folyik az ELTE-n. A Neveléstudományi Doktori Iskola szélesen értelmezett, interdiszciplináris, neveléstudományi elméleti alapokon nyugvó pedagógiai tudományos képzési programot kínál hallgatóinak, azzal a céllal, hogy felkészítse őket a felsőoktatás és a tudományos kutatás területén végzett munkára, továbbá az oktatási ágazat területén egyéb olyan munkakörök betöltésére, amelyek magas szintű kutatói kompetenciákat igényelnek. A képzés közvetlen célja az egyénileg vagy kutató teamekben végzett önálló kutató és fejlesztő tevékenységhez, és az ezek eredményeképpen születő kutatási eredmények megosztásához és gyakorlati alkalmazásához szükséges magas szintű képességek fejlesztése. Neveléstudományi Doktori Iskola feladatának tekinti, hogy a neveléstudományi kutatók felkészítésében meghatározó szerepet töltsön be. A képzés fontos célcsoportját alkotják azok a kutatópedagógusok, akik úgy kívánják fejleszteni kutatói kompetenciáikat, hogy közben nem szakadnak el a pedagógiai gyakorlattól.

A képzés moduláris szerkezetben zajlik. Valamennyi doktori hallgató részt vesz az intenzív kutatás-módszertani felkészítést is magába foglaló közös modulok részét alkotó kurzusok munkájában, ugyanakkor egyéni kutatói érdeklődésének megfelelően bekapcsolódik a Doktori Iskola hét tematikus programjának valamelyikébe is. Ez utóbbi programok mindegyike speciális, az adott kutatási terület igényeihez illeszkedő kurzuskínálatot biztosít, amelyek egyaránt tartalmaznak kötelező és szabadon választható elemeket. 2021-ben az Iskola az alábbi hét tematikus programmodult kínálja:

A Neveléstudományi Doktori Iskolában a tanulás meghatározó részét alkotja az egyéni kutatási program megvalósításának keretei között zajló önálló tanulás. Saját kutatásukat a doktori hallgatók témavezetőjük közvetlen irányítása mellett folytatják, akinek különösen fontos szerepe van az önálló egyéni tanulás támogatásában. Az Iskolába belépő hallgatóknak a felvételük időpontjában a nemzetközi szakirodalom ismeretén alapuló előzetes kutatási elképzelésekkel kell rendelkezniük, amelyet a témavezetőjük támogatásával a képzés harmadik aktív félévének végére kell a nemzetközi szakirodalom ismeretére épülő, a kutatási módszereket részletesen bemutató, megvalósítható kutatási tervé formálniuk. Ez utóbbit a témavezető és a tematikus programok vezetőinek javaslatára a Doktori Iskola Tanácsa fogadja el: ez képezi később a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges, nyilvános vitán megvédett disszertáció alapját. A Doktori Iskola elvárja hallgatóitól a nemzetközi szakirodalomban történő alapos elmélyülést, a választott témában a kutatási előzményekről való magas szintű tájékozottságot, a korszerű kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerek magas szintű ismeretét, a felsőoktatási oktatói gyakorlat megszerzését, továbbá a tudományos közösségen belül zajló kommunikációba történő aktív bekapcsolódást, így különösen a kutatási eredmények mérvadó tudományos fórumokon történő közzétételét, beleérve ebbe a hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban történő publikálást.

Az ELTE nagy hagyományokkal rendelkező pedagógiai képzési-kutatási háttere, a magasan kvalifikált oktatói és témavezetői közösség biztosítja, hogy nemzetközi mércével mérve is széles kitekintésű, probléma-érzékeny, a kutatás, a képzés és a pedagógiai gyakorlat kölcsönhatásában működő, kutatásba ágyazott képzés valósuljon meg.

2021.07.28.