Ötféle modullal kínál pedagógus szakvizsga továbbképzést az ELTE PPK

2021.05.20.
Ötféle modullal kínál pedagógus szakvizsga továbbképzést az ELTE PPK
Az ELTE PPK pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésén pedagógus végzettséggel és legalább háromévnyi gyakorlattal rendelkező kollégák mélyíthetik el szakmai ismereteiket.

A képzés moduláris szerkezetű, egy kétféléves, jogszabályban rögzített tartalmú, kötelező ismeretköröket tartalmazó részből és egy szintén kétféléves, választható ismeretköröket tartalmazó egységből áll. A kötelező rész a nevelés-oktatás jogi, igazgatási, szervezeti és menedzsmentismereteivel, illetve a speciális nevelési feladatokkal ismerteti meg a hallgatókat.

A budapesti képzésben emellett ötféle modul közül választhatnak érdeklődés alapján a résztvevők. Ezek közül évek óta népszerű a mentortanárokat képző kétféléves program, és a pénzügyi, gazdálkodási ismeretkör oktatására felkészítő modul, amely az OTP Fáy Alapítvánnyal együttműködésben valósul meg, utóbbi az alapítvány jóvoltából kedvezményes részvételi díjjal vehető igénybe.

A képzéssel kapcsolatban további friss információkat talál a Facebookon.

Választható modulok:

  • mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
  • pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban (tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban)
  • tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
  • oktatási egyenlőtlenségek és korai iskolaelhagyás (drop out)
  • preventív és korrektív pedagógia, pszichológia

A pedagógus-életpálya mesterpedagógus fokozatának eléréséhez négy félév elvégzése és a végzettség megszerzése szükséges.

A szakirány épít a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra, segítve a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését. Munkaformái között helyet kap a köznevelés jó gyakorlatainak bemutatása és problémamegoldó műhely is, emellett kiemelt figyelmet fordítunk az IKT-kompetenciák fejlesztésére. A képzés és annak részeként valamely modul elvégzésével a kollégák egy-egy tématerület szakértőjévé válva képesek lesznek aktívan részt venni a köznevelés fejlesztésében.

Bővebb információ a képzésről

A választható modulokról bővebben:

Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés

A modul célja a képzésen résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szociológiai és szakmódszertani tudásának bővítése, frissítése, célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes segítése érdekében. Célunk, hogy a leendő mentortanárok ismerjék és alkalmazzák a legfontosabb reflektív és tanácsadói módszereket, és a megszerzett gyakorlati tapasztalatok révén kialakíthassák saját szerepértelmezésüket.

A résztvevők az itt megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján a köznevelésben tanító, gyakorlati félévüket végző tanárjelöltek, illetve kezdő tanárok iskolai munkájának eredményes támogatását végezhetik, jellemzően nem gyakorlóiskolákban. Mentori munkájuk során segítik a tanárjelölteket és pályakezdő pedagógusokat a pedagógiai szituációk tervezésében, megvalósításában és az értékelésében, motiválják mentoráltjaik az önfejlesztésre.

A modul tanári szakképzettség, pedagógus szakvizsga és legalább 5 éves gyakorlat birtokában önálló szakirányú továbbképzésként is választható mentortanár szakirányú továbbképzés néven, melynek képzési ideje két félév. Bővebb információ

A képzést elvégzőkkel az Eötvös Loránd Tudományegyetem mentortanári szerződést köthet, így intézményük az ELTE gyakorlóhelyévé válhat.

Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban

A modul célja, hogy a korszerű szakmai és módszertani ismeretekkel felvértezett tanárok munkájukkal elősegítsék a fiatal generációk pénzügyi-gazdasági kultúrájának fejlődését, amely napjainkban egyre jelentősebb szerepet kap az iskolákban. A modul keretében az eredetileg nem gazdasági képzettségű pedagógusok a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megújítása mellett elsajátítják a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismeretek oktatásához szükséges tartalmi-módszertani ismereteket.

A NAT-ban önállóan megjelenő pénzügyi-gazdasági ismeretkör oktatására országosan egyedül az ELTE PPK kínál diplomát adó képzés keretében lehetőséget.

A képzés az OTP Fáy András Alapítvánnyal együttműködésben valósul meg, a vállalati és ez egyetemi szféra közös fejlesztéseként kidolgozott program keretében félévente 15 órát az Alapítvány munkatársai tartanak meg.

Az OTP Fáy András Alapítvány támogatásának jóvoltából a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban modulját választó hallgatók önköltsége a támogatásnak köszönhetően a képzés mindenkori önköltségének húsz százaléka.

A modul nemcsak a pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés keretében, hanem tanfolyami keretek között, önálló felnőttképzésként is elvégezhető, látogatási és kreditigazolással zárva.

Bővebb információ

Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

A modul célja a képzésben részt vevő pedagógusok felkészítése a tehetségfejlesztés speciális gyakorlati feladatainak ellátására egyrészt a közoktatásban, másrészt különböző (nevelési, pályaválasztási, családsegítő, közművelődési) intézményekben. Felkészülésük során a tehetségfejlesztő pedagógusok olyan ismeretek, módszerek, eszközök birtokába jutnak, amelyekkel biztos alapokon tudják azonosítani és kiválasztani a tehetséges gyerekeket, a fejlesztésük, nevelésük során felmerülő problémák megoldásához segítséget, tanácsot tudnak adni. A képzés hallgatói hatékonyabbá tudják tenni a műveltségi blokkhoz, tantárgyhoz, egyéb tevékenységi területhez kapcsolódó tehetségfejlesztő munkát a tanórán és a differenciált fejlesztés más szervezeti kereteiben (szakkörök, fakultációk, szabadidő, stb) egyaránt. A modul pedagógus szakképzettség és legalább egy éves gyakorlat birtokában önálló szakirányú továbbképzésként is választható módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban szakirányú továbbképzés néven, melynek képzési ideje két félév.

Bővebb információ

Oktatási egyenlőtlenségek és korai iskolaelhagyás (drop out)

A modul a legfrissebb nemzetközi és hazai elméletekre és jó gyakorlatokra támaszkodva bevezetést ad az oktatási egyenlőtlenségek és a lemorzsolódás szerteágazó problematikájába, a korai iskolaelhagyás megelőzésének sikeres európai és hazai gyakorlataiba, miközben gyakorlati foglalkozások és esetmegbeszélések segítségével a hallgatókat felkészíti a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó fejlesztő és közvetlen nevelési/pedagógiai munkába.

A modul egyébként önálló szakirányú továbbképzésként is választható (bővebb információ), de ebben a felvételi eljárásban, 2021. őszi kezdéssel a kar külön nem hirdette meg.

Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia

A modul célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik komplex pszichológiai-pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) gyermekek pedagógiai szűrését, fejlesztését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában.

A modul az önállóan is meghirdetett fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés első két félévének anyagát foglalja magában. A két képzés „átjárható”, vagyis újrajelentkezés esetén további két félév alatt a pedagógus szakvizsgát a preventív és korrektív pedagógia, pszichológia modullal elvégzett hallgatók a fejlesztőpedagógián, a fejlesztőpedagógiát végzett hallgatók pedig a pedagógus szakvizsgán is szerezhetnek végzettséget. Így a két négy féléves képzést összesen hat félév alatt lehet teljesíteni.  

Bővebb információ